Đề tài Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

(Bản scan) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường tác động đến chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn và cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Giới hạn phạm vi nghiên cứu: + Đề tài không nghiên cứu tất cả các giải pháp tác động đến chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn mà chỉ nghiên cứu các giải pháp phát triển thương mại, thị trường tác động đến chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp nông thôn. + Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu trên một số địa bàn điển hình thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng, miền núi và trung du Bắc Bộ. + Đánh giá thực trạng tác động của thương mại, thị trường đến chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 1991 đến nay. + Đề xuất các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đến năm 2010. Phương pháp nghiên cứu: + Khảo sát thực tế. + Phương pháp tổng hợp và phân tích. + Phương pháp chuyên gia. + Các phương pháp khác. Nội dung nghiên cứu của đề tài: gồm 3 phần (không kể phần mở đầu và kết luận). Phần thứ nhất: Cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn và vai trò của thương mại, thị trường với việc chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn. Phần thứ hai: Thực trạng tác động của thương mại, thị trường trong việc chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn. Phần thứ ba: Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC