Đề tài Các giải pháp quản lý Nhà nước về thương mại tại khu vực thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nước ta

(Bản scan) Các khu kinh tế cửa khẩu làm thí điểm những năm trước đây theo các quyết định riêng của Chính phủ đã khơi dậy được tiềm năng sẵn có của những địa phương có cửa khẩu biên giới. Sự hình thành các khu kinh tế cửa khẩu và khu khuyến khích phát triển thương mại đã thực sự đem lại những lợi ích to lớn cho nhiều tỉnh thuộc diện khó khăn, nay có vị thế vượt lên so với trước. Hàng hóa lưu thông qua khu kinh tế cửa khẩu và khu thương mại bây giờ không chỉ là hàng hóa của các tỉnh sở tại hay cư dân biên giới, mà là hàng hóa của các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, do việc "áp dụng thí điểm" trong một thời gian dài nên những lợi thế của cửa khẩu đã không phát huy hết tác dụng để đẩy mạnh hoạt động trao đổi với các nước mà trước hết là với các nước láng giềng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC