Đề tài Các loại lực lên kết

MỞ ĐẦU Chất được tạo nên từ các phần tử nhỏ bé nhất là phân tử, các phân tử được tạo nên từ tập hợp những nguyên tử cùng loại hoặc khác loại, chúng được gắn kết với nhau bằng năng lượng. Vì vậy, nghiên cứu về một chất chính là nghiên cứu các mối liên kết giữa các phân tử và nguyên tử, cụ thể là nghiên cứu về lực liên kết hóa học giữa các nguyên tử, phân tử trong chất đó. Các lực liên kết hóa học giữ cho các nguyên tử cùng nhau trong các phân tử hay các tinh thể do đó ảnh hưởng tới lý tính và hóa tính của chất. Vậy nên hiểu bản chất các lực liên kết hóa học là cơ sở để giải thích nhiều hiện tượng và tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu, điều đó có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn trong học tập và nghiên cứu hóa học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC