Đề tài Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Nghiên cứu các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại thực chất là việc xác định các nội dung các khoản mục thuộc bảng tổng kết tài sản. Đó là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp, được trình bày dưới dạng cân đối phản ánh tổng quát tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của một ngân hàng thương mại tại một thời kỳ nhất định. Bảng tổng kết tài sản gồm hai phần: tài sản nợ và tài sản có.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC