Đề tài Các nhân tố tác động đến chi tiêu đầu tư, giải thích tình hình kích cầu đầu tư tại Việt Nam

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang đứng trước nhiều thử thách trong việc thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để đưa đất nước phát triển đi lên mà đặc biệt quan trọng trong đó là các nguồn vốn. Ý thức được điều trên trong những năm vừa qua nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc thu hút vốn đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nhằm đạt được và duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Có thể nói vần đề đầu tư, kích cầu đầu tư nhất là kích cầu đầu tư nước ngoài đang là một trong những vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Chính vì vậy nên nhóm chúng tôi chọn đề tài về chi tiêu đầu tư và kích cầu đầu tư nhằm để xem xét bản chất của các hoạt động kích cầu đầu tư và đánh giá hoạt động đó thông qua những thành tựu và hạn chế của công tác này ở Việt Nam trong những năm gần đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC