Đề tài Các siêu dữ liệu của tài liệu điện tử dưới góc nhìn của Tiêu chuẩn Nga và Tiêu chuẩn quốc tế

Các siêu dữliệu – những dữliệu vềdữliệu đã được cấu trúc hóa, đó là thông tin cho phép nhận dạng các nguồn thông tin, tìm kiếm và quản lý chúng. Các siêu dữliệu có ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệvới tài liệu điện tử. Theo hướng dẫn của tiêu chuẩn Nga R 50.1.031, tài liệu điện tửnhưlà đối tượng thông tin gồm có hai thành phần: 1) tiêu chí, bao hàm những tiêu chí định dạng (tên, thời điểm và nơi xác lập, các dữliệu vềtác giảv.v.) và chữký điện tử; 2) nội dung, chứa đựng thông tin viết, sốvà /hoặc đồhọa được xửlý nhưlà một vật thểduy nhất và đầy đủ. Các “tiêu chí nhận dạng” nêu trên được làm rõ nhờthuật ngữ“siêu dữliệu”. Trong tiêu chuẩn quốc gia GOST 7.70-2003 thuật ngữ“siêu dữliệu” được định nghĩa nhưlà “sựmô tảhình thức nguồn thông tin, được sửdụng đểnhận dạng và phân loại nguồn thông tin khi làm việc với các tập hợp lớn những nguồn thông tin”. Tiêu chuẩn quốc tếISO 15489 định nghĩa siêu dữliệu nhưcác dữliệu mô tả ngữcảnh, nội dung, cấu trúc và quản lý tài liệu theo thời gian. Từ định nghĩa đó, ta thấy, những siêu dữliệu văn thư được sửdụng trước tiên là đểmô tảthuộc tính của tài liệu nhưnội dung, cấu trúc và ngữcảnh. Chỉcó các tài liệu là có cả nội dung, cảngữcảnh và cảcấu trúc (các dữliệu chỉcó một vài nội dung, còn bản ghi chỉcó nội dung và cấu trúc).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC