Đề tài Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp

ĐỊNH NGHĨA[1] Phù phổi cấp (OAP - œdème aigu du poumon) tình trạng ứ nhiều dịch trong khoảng kẽ, trong lòng phế nang -> cản trở quá trình trao đổi khí -> suy hô hấp cấp. Có hai loại phù phổi cấp: Phù phổi cấp huyết động Phù phổi cấp tổn thương tính thấm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC