Đề tài Chế định đại diện trong luật dân sự

Đại diện là một chế định truyền thống của Luật dân sự Việt Nam, thể hiện sự linh hoạt mềm dẻo trong cách thức tham gia vào quan hệ dân sự của chủ thể. Chế định đại diện trong BLDS điều chỉnh các vấn đề sau: - Khái niệm và các đặc điểm của đại diện. - Các hình thức đại diện: đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền. - Phạm vi đại diện: phạm vi đại diện theo pháp luật và phạm vi đại diện theo ủy quyền; trường hợp không có phạm vi thẩm quyền đại diện và vượt quá phạm vi thẩm quyền đại diện. - Chấm dứt đại diện: chấm dứt đại diện theo pháp luật và chấm dứt đại diện theo ủy quyền. Các qui định về đại diện có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quan hệ pháp luật dân sự, nó tạo điều kiện cho sự thiết lập quan hệ và tin tưởng lẫn nhau trong quan hệ dân sự, đảm bảo quyền lợi của các bên chủ thể khi tham gia vào quan hệ dân sự đồng thời là một công cụ pháp lý hữu hiệu của nhà nước trong việc quản lý quan hệ đại diện theo một trật tự chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC