Đề tài Chính sách “một nước hai chế độ” trong quá trình đấu tranh thống nhất đài loan của cộng hoà nhân dân Trung Hoa

“Một quốc gia, hai loại chế độ” (gọi tắt là “Một n-ớc hai chế độ”), là quốc sách cơ bản của CHNDTH trong qúa trình đấu tranh thống nhất đất n-ớc. Đó chính là lý luận sáng tạo đ-ợc Đặng Tiểu Bình đề ra vào cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn của cuộc đấu tranh thống nhất đất n-ớc của Trung Quốc (TQ). Theo chúng tôi, chính sách “Một n-ớc hai chế độ” đ-ợc hình thành trên những cơ sở sau: Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu và thực tiễn của cuộc đấu tranh thống nhất Đài Loan của CHNDTH. Kể từ sau khi có sự chia cắt giữa Đài Loan và Đại lục, các nhà lãnh đạo CHNDTH đã tích cực tìm con đ-ờng để thống nhất Đài Loan. Tuy nhiên, trải qua gần 3 thập kỷ đấu tranh, CHNDTH vẫn không đạt đ-ợc kết quả đáng kể nào trong qúa trình thống nhất đất n-ớc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC