Đề tài Chuỗi cung ứng nokia

Tất cả những nhà cung ứng của Nokia phải có hệ thống quản lý môi trường tại chỗ phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế. Đối với những nhà sản xuất theo hợp đồng, họ phải được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001 hoặc EMAS. Nokia hợp tác với các nhà cung ứng chính để giúp đảm bảo rằng các vấn đề về môi trường là mối ưu tiên trong việc phát triển sản phẩm và cũng để thỏa thuận các chỉ tiêu cải thiện môi trường. Nokia cũng ràng buộc các nhà cung ứng để chắc chắn rằng họ hiểu những yêu cầu theo điều lệ mới EU REACH về hóa chất. SCOR Model là một mô hình chuỗi cung ứng khép kín, mô tả một hệ thống bao gồm các quá trình được liên kết chặt chẽ thông qua việc trao đổi thông tin thường xuyên giữa các đối tác trong chuỗi, đó là: Lập kế hoạch cho cả chuỗi và cho từng giai đoạn trong chuỗi (Plan); Khai thác nguồn nguyên vật liệu để sản xuất (Source); Chế tạo sản phẩm (Make); Phân phối sản phẩm (Deliver); Thu hồi sản phẩm (Return Deliver); Thu hồi nguồn nguyên vật liệu đã được tái chế (Return Source)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC