Đề tài Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc

Với mục tiêu là xây d ựng c ơ chế tài chính mới cho giáo dục, nhằm huy đ ộng và s ử dụng có hiệu quả nguồn lực của nhà nư ớc, xã h ội để nâng cao ch ất lư ợng và tăng quy mô GD&ĐT, đáp ứng y êu cầu của sự nghiệp CNH HĐH đất nư ớc thì đ ổi mới quản lý tài chính, đa d ạng hóa nguồn lực v à nâng cao hi ệu quả đầu tư là hành đ ộng không thể thiếu trong qúa trình th ực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay. Khu v ực Tây Bắc gồm các tỉnh Điện Bi ên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình với 7 trư ờng CĐ đã đư ợc phân cấp giao quyền tự chủ trong đó có tự chủ về t ài ch ính theo Ngh ị định 43/2006/NĐ -CP của Chính phủ. Trên thực t ế việc thực hiện quyền tự chủ của các trường thực tế c òn thấp; nguồn lực tài chính huy động ngo ài ngân sách còn quá nh ỏ , chủ yếu dư ới dạng hiện vật v à s ức lao động. Thực hiện quyền tự chủ chưa gắn kết với nghĩa vụ và TNXH, đặc biệt chưa đáp ứng các yêu cầu quản lý tài chính trong điều kiện được trao quyền tự chủ, đảm bảo tính hiệu quả, linh hoạt, công khai,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC