Đề tài Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thời kì quá độ mang tính chất cách mạng của một sự chuyển biến sâu sắc từ xã hội cũ sang xã hội mới. Thời kỳ quá độ là một lịch sử tất yếu của xã hội, diễn ra một cách lâu dài độ dài ngắn của thời kỳ quá độ phụ thuộc vào đặc điểm của từng dân tộc, từng thời đại. Quá độ lên XHCN là khoảng thời gian chuyển từ xã hội TBCN đến xã hội CNCS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC