Đề tài Công nghệ thay gối và khắc phục sự cố cho một số cầu thuộc dự án đường Hồ Chí Minh

- Cầu nhiều loại nhịp, có: 3 nhịp 33m; 2 nhịp 25,7m; 2 nhịp 21m; 7 nhịp 15m, mỗi nhịp có 4 phiến dầm. - Mố có taluy thoải, trụ cao từ 6 10m, nên sàn thao tác không thể là giáo chống mà phải là giáo treo. - Chiều cao từ mặt mố, mặt trụ tới dầm từ 15cm 24cm, nên không thể dùng kích với chiều cao lớn hơn 21 cm. - Cánh dầm trong một nhịp đã được toàn khối, mặt cầu đã rải bê tông atphan nên phải nâng đồng thời các đầu dầm có trên một mặt cắt ngang. - Cầu có kết cấu bản liên tục nhiệt, phải nâng đồng thời cả hai đầu dầm trên hai mặt cắt ngang tại bản liên tục nhiệt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC