Đề tài Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương

Trong nền kinh tế thị trường lất cả các doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh đều có một mục tiêu chung là lợi nhuận và chính lơin nhuận là thước đao đánh giá hiệu quá của doanh nghiệp, để có lợi nhuận cao đòi hỏi các doanh nghiệp sử dụng các nguổn lực một cách có hiệu quả nhất trong đo nguổn lực con người đóng vai trò quan trọng quyết định. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin thì yếu tố con người cũng luôn phải được nâng cao, luôn phải được phát triển về mặt trí tuệ. Hiện nay có quá nhiều doanh nghiệp Marketing! mê với đổi mới kỹ thuật công nghệ mà quên đi một nhiệm vụ rất quan trọng là cần phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý của mình. Đó chính là một trong nhưnghx lý do chủ yếu dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thấp. Vì lý do đó em chọn đề tài: "Cóng tác đào tạo, bồi dường và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương" nhằm đánh giá hiệu quả của công tác này ở Cáng và thông qua đó đề xuất những định hướng, giải phấp giúp Cảng Khuyến lương thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nguổn nhân lực để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC