Đề tài Công tác quản lý Nguyên vật liệu

Trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay của các doanh nghiệp thì sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu đóng vai trò rất quan trọng là đối tượng quan trọng của lao động và là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Để đảm báo cho một trong ba yếu tố trên thì các quá trình sản xuất chạy đều và ăn khớp với nhau. Trong các doanh nghiệp sản xuất chi phải nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm và là bộ phận dự trữ chủ yếu trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc sử dụng nguyên liệu một cách hợp lý tiết kiệm là biện pháp chủ yếu hạ giá thành sản phẩm. Muốn vậy phải tổ chức tốt công tác quản lý hạch toán vật liệu từ quá trình thu mua, vận chuyển liên quan đến dự trữ vật liệu cho sản xuất kinh doanh. Tổ chức tốt công tác hạch toán là khâu không thể thiếu được để quản lý, thúc đẩy kịp thời việc cung cấp vật tư để từ đó tiến hành và góp phần giảm những chi phí cần thiết trong sản xuất nhằm giảm giá thánhản phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hơn nữa, để cung cấp đầy đủ số lượng đầu vào trong quá trình sản xuất thì các doanh nghiệp phải có số lượng vốn lưu động nhất định nhưng doanh nghiệp có sử dụng vốn lưu động thu mua đến khâu sử dụng và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất tiết kiệm vừa để chống mọi hiện tượng xâm phạm tài sản của đơn vị hoặc cá nhân. để làm được điều đó các doanh nghiệp phải sử dụng các công cụ quản lý làm kế toán là một đơn vị quản lý giữ vai trò quan trọng nhất. Nhận thấy vai trò to lớn của công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, đồng thời nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của thầy giáo và các cô chú công tác tại phòng tổ chức lao động Công ty thương mại và bao bì Hà Nội em đã mạnh dạn chọn đề tài "Công tác quản lý Nguyên Vật Liệu", tại Công ty thương mại và bao bì Hà Nội: Nhằm sáng tỏ những vấn đề vướng mắc giữa thực tế và lý thuyết để có thể hoàn thiện, bổ sung kiến thức kế toán đã tích luỹ được ở lớp. Bố cục báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm các phần sau: Phần I: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong Doanh Nghiệp . Phần II: Một số đặc điểm tại Công ty thương mại và bao bì Hà Nội. Phần III: Thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu. Phần IV: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý NVL.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC