Đề tài Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

Xuất phát từthực tếkhách quan do đòi hỏi của sựhình thành vầphát triển của nền kinh tếthịtrường . Do đó ,việc hình thành các công ty cổphần (CTCP ) và vấn đềcổphần hoá doanh nghiệp Nhà nước (DNNN ) là tất yếu đối với quá trình phát triển mạnh của nền kinh tếthịtrường . Hình thức CTCP đã xuất hiện vào những năm cuối thếkỷXVI và đầu thếkỷXVII , mà trước tiên là ởnước Anh sau đó là nước Pháp . Trải qua quá trình phát triển của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn mà cuộc Cách mạng công nghiệp diễn ra thì CTCP phát triển rất mạnh mẽ. Đến những năm đầu thếkỷXX thì CTCP đã trởthành hình thức kinh doanh rất phổbiến ởcác nước có nền kinh tếthịtrường phát triển mạnh. Với Việt Nam chúng ta, từkhi đất nước được thống nhất , do phải giải quyết hậu quảnặng nềcủa chiến tranh . Mặt khác do cơchếkinh tếvà xuất phát điểm của chúng ta thấp. Chính vì vậy, mà việc khôi phục nền kinh tếtuy đã đạt được nhiều thành công, song cũng còn nhiều hạn chế. Do đó mà đại hội Đảng lần thứVI (12/ 1986) đã đánh dấu sự đổi mới của nền kinh tếViệt nam. Đó là quá trình chuyển đổi từnền kinh tếtập trung quan liêu bao cấp, sang nền kinh tếthịtrường, Nó không chỉlàm thay đổi một cách sâu sắc nền kinh tếnước ta vềcơcấu kinh tế, thành phần kinh tế và quan hệsởhữu mà còn làm xuất hiện hình thức tổchức kinh tếmới đó là CTCP. Nghịquyết Đại hội Đảng lần thứVI, VII, VIII và Hiến pháp 1992 đều khẳng định: Nền kinh tếnước ta hiện nay là nền kinh tếhàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơchếthịtrường có sựquản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủnghĩa. Trong nền kinh tếnhiều thành đó, kinh tếquốc doanh được xác định giữvai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tếkhác hoạt động theo luật và bình đẳng trước pháp luật

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC