Đề tài Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường

Môi trường có vai trò hết sức quan trọng đảm bảo sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế và sự sống của con người, bởi vì nó không chỉ cung cấp nguồn tài nguyên đầu vào cho sản suất, tiện nghi sinh hoạt cho con người mà còn là nơi chứa và hấp thụ phế thải sản suất, phế thải xây dựng, dịch vụ và phế thải sinh hoạt do con người thải ra Nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng qua hơn 20 năm đổi mới chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp xang cơ chế thị trường. Những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế - xã hội đã chứng minh tinh đúng đắn của đường lối đổi mới kinh tế của Đảng. Mọi tiềm năng ẩn dấu trong các thành phần kinh tế đã được khai thác; các nguồn lực của tự nhiên cũng đã được sử dụng một cách có hiệu quả hơn, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống của nhân dân được nâng cao. Nhờ đó vấn đề môi trường, vệ sinh môi trường cũng được an toàn hơn khi có những chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, giảm dần những tác hại xấu ảnh hưởng đến môi trường ảnh hưởng đến con người Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thực hiện cơ chế kinh tế thị trường cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhung do chưa kết hợp chặt chẽ với vấn đề bảo vệ môi trường nên cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Nhiều loại tài nguyên môi trường như: đất, nước, không khí, rừng đã bị ô nhiễm, suy kiệt đến mức báo động, gây tác động không nhỏ đến đời sống xã hội. Đặc biệt là tại các thành phố lớn, những nơi tập trung đông dân cư, các khu công nghiệp vấn đề vệ sinh môi trường luôn là những vấn đề cấp bách và luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của đông đảo người dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC