Đề tài Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh xí nghiệp may Garmex I

(Bản scan) Trong thời gian qua, sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuát kinh doanh, thâm nhập vào thị trường thế giới may mặc là một trong những phát triển khá sớm ở Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC