Đề tài Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương – Chi nhánh Quảng Trị

Tên đề tài: “Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Trị”. Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Trị. Nội dung chính gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống KSNB nói chung và hệ thống kiểm soát nội bộ NHTM nói riêng cũng như hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân. Chương 2: Thực trạng hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank chi nhánh Quảng Trị. Khái quát những hiểu biết cơ bản về ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Trị như: quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức quản lý, các hoạt động chủ yếu của ngân hàng, kết quả đạt được qua 3 năm 2009 – 2011, định hướng phát triển trong năm 2012 của chi nhánh. Trọng tâm trong chương này là đi sâu tìm hiểu thực trạng hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị. Trong đó mô tả thực trạng các thành phần của hệ thống KSNB quy trình cho vay, những rủi ro có thể gặp phải trong quy trình và những thủ tục kiểm soát của chi nhánh đã áp dụng để ngăn ngừa cũng như hạn chế những rủi ro đó. Qua tìm hiểu thực trạng, tiến hành đánh giá hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh về những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại. Chương 3: Một số biện pháp kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh VietinBank Quảng Trị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC