Đề tài Đánh giá môi trường đầu tư dịch vụ trên địa bàn thành phố Huế

MTĐT DV trên địa bàn TP Huế thời gian qua đã từng bước được củng cố và phát triển. Tuy nhiên, MTĐT ở đây vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là thiếu sự đồng bộ trong các yếu tố thu hút đầu tư. Vì thế, nghiên cứu “Đánh Giá MTĐT DV Trên Địa Bàn TP Huế” đã được lựa chọn và thực hiện. * Mục tiêu của nghiên cứu: Nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích và đánh giá thực trạng môi trường đầu tư DV tại TP Huế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư DV tại địa phương này. * Dữ liệu phục vụ nghiên cứu: Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập từ hai nguồn chính sau đây: Nguồn số liệu thứ cấp: Thu thập từ tài liệu báo cáo của UBND TP Huế và tìm hiểu qua internet, sách báo Nguồn số liệu sơ cấp: Điều tra phỏng vấn một số DN DV hoạt động trên địa bàn TP Huế. * Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu: Trong đề tài này chúng ta sử dụng các phương pháp: Phương pháp điều tra thu thập số liệu (sơ cấp và thứ cấp), Phương pháp tổng hợp, phân tích, Phương pháp thống kê, Phương pháp so sánh, Phương pháp duy vật biện chứng, Phương pháp chuyên gia. *Kết quả đạt được: Sau khi thực hiện đề tài nghiên cứu này, chúng ta phần nào đánh giá được một cách khách quan về môi trường đầu tư DV TP Huế. Bên cạnh đó đề ra được một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại đây. SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Anh vii Đạ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC