Đề tài Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến cán cân tài khoản vãng lai của Việt Nam

Nội dung: 1, Toàn cảnh khủng hoảng. 2, Lý thuyết tài khoản vãng lai. 3, Yếu tố ảnh hưởng tài khoản vãng lai. 4, Dự báo, giải pháp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC