Đề tài Đánh giá tình hình áp dụng mô hình Biogas và phân tích kinh tế một số mô hình biogas chọn lựa tại huyện Đô Lương Nghệ An

1. Tính cấp thiết của đề tài Đô lương là huyện có tiềm năng lớn về sản lượng Biogas và đang áp dụng thành công mô hình này vào thực tiễn địa phương. Mô hình Biogas được chọn lựa tại huyện Đô Lương là mô hình hầm sinh khí có nắp cố định. Bước đầu mô hình Biogas đã mang lại hiệu quả cả về kinh tế, môi trường lẫn xã hội cho người dân. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng mô hình này lại bộc lộ một số nhược điểm như do hầm làm bằng xi măng cho nên không thể đảm bảo kín khí tuyệt đối, hầm dễ bị nứt, chiếm vị trí không gian lớn Do đó, để đánh giá tình hình áp dụng mô hình Biogas trên địa bàn huyện Đô Lương- Nghệ An và hệ thống hóa hiệu quả về kinh tế, môi trường cũng như đề xuất những giải pháp nhằm sử dụng năng lượng Biogas hiệu quả nên em đac chọn đề tài “Đánh giá tình hình áp dụng mô hình Biogas và phân tích kinh tế một số mô hình biogas chọn lựa tại huyện Đô Lương Nghệ An” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp duy vật lịch sử và duy vật biện chứng, đây là phương pháp chung sử dụng xuyên suốt đề tài. - Phương pháp thống kê. - Phương pháp phân tích lợi ích chi phí (CBA), phương pháp so sánh 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn Nghiên cứu đã mô tả sơ bộ về mô hình Biogas từ nguồn nguyên liệu để sản xuất Biogas đến quy trình hoạt động của mô hình cũng như lợi ích mà mô hình Biogas mang lại. Lợi ích mà hầm sinh khí Biogas mang lại bao gồm lợi ích về kinh tế,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC