Đề tài Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH gas petrolimex Đà Nẵng

Thời ñại ngày nay là thời ñại của nền kinh tếtri thức, yếu tố chất xám con người ñóng vai trò vô cùng quan trọng, doanh nghiệp nào nắm trong tay nguồn nhân lực có trình ñộchuyên môn cao, thích ứng với sự thay ñổi của môi trường sẽ thắng trong cạnh tranh. Trong các nguồn lực của một tổchức, doanh nghiệp thì nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất, là nguồn lực khởi ñầu của mọi nguồn lực vì thông qua nó các nguồn lực khác mới phát huy tác dụng. Ngày nay, các doanh nghiệp phải tạo cho mình một ñội ngũcán bộcông nhân viên có trình ñộcao thông qua các chương trình ñào tạo nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực ñã trởthành một yêu cầu cấp thiết ñối với mọi tổchức, doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững. Qua tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực của công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng trong những năm gần ñây, em nhận thấy công tác ñào tạo nguồn nhân lực luôn luôn giữvai trò quan trọng và trởthành công tác thường xuyên ñược quan tâm ñúng mức. Tuy nhiên với sựphát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay ñổi thì công tác ñào tạo nguồn nhân lực trong công ty còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do vậy, làm thế nào ñể hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quảcông tác ñào tạo nguồn nhân lực trong công ty nhằm nâng cao trình ñộcho người lao ñộng, nâng cao khảnăng cạnh tranh của doanh nghiệp, ñáp ứng kịp thời với sựthay ñổi? Đây chính là lý do em ñã chọn ñềtài “Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC