Đề tài Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hoàn toàn không phải là một vấn đề mới mẻ trong chiến lược, chính sách của mọi quốc gia. Đã từ rất lâu không chỉ ở các nước phát triển mà cả ở nhiều nước đang phát triển người ta không chỉ nhận thức được tầm quan trọng được tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn hiện thực hóa thành công các chiến lược, chính sách trên lĩnh vực này phục vụ cho các mục tiêu của quốc gia mình. Ở Châu Á, các nước như: Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc từ lâu đã trở thành điển hình cho những thành công trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của đất nước thành vốn con người, cột trụ vững chắc đưa nước họ cất cánh, gia nhập hàng ngũ các nước phát triển. Đối với Việt Nam, ngay từ thời ngay từ thời phong kiến đã có không ít vị minh quân biết coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Trong thời đại quốc tế hóa, toàn cầu hóa ngày nay, Đảng và Nhà Nước ta càng coi trọng vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, lấy đó làm quốc sách hàng đầu trong chiến lược quốc gia. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ và chiến lược phát triển kinh tế của Đảng đã chỉ rõ: Con người là nguồn lực quan trọng nhất, là nguồn lực của mọi nguồn lực, quyết định sự hưng thịnh của đất nước. Nhằm đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là: “Phát triển mạnh khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế tri thức”. Để có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, em thực hiện đề tài: “Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC