Đề tài Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm (2006-2010) tỉnh Đồng tháp

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, là nơi để xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Đất đai còn là loại tài nguyên không tái tạo và nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế của Việt Nam. Sử dụng đất đai một cách khoa học, hợp lý là nhiệm vụ mang tính cấp bách và lâu dài của nước ta, đây là vấn đề liên quan đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đất đai chỉ thực sự phát huy vai trò vốn có của mình dưới sự quản lý chặt chẽ, thống nhất, phù hợp của Nhà nước. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, việc khai thác và sử dụng đất đai luôn bảo đảm nguyên tắc phục vụ lợi ích toàn xã hội. Hiến pháp nước Việt Nam năm 1992 khẳng định: Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân và phát triển nền kinh tế hàng hóa dẫn đến xu thế phát triển sử dụng đất theo chiều rộng và chiều sâu, theo hướng phức tạp hóa và chuyên môn hóa, bên cạnh đó cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và đời sống kinh tế - xã hội dẫn tới việc xã hội hóa sản xuất và sử dụng đất đai. Để sử dụng hợp lý đất đai, đạt được sản lượng và hiệu quả kinh tế cao nhất trên một đơn vị diện tích đất, cơ quan quản lý Nhà nước cần có những phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý theo từng giai đoạn. Luật Đất đai năm 2003, điều 6 quy định: Quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 về việc lập và điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai các cấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC