Đề tài Điều chỉnh thuế thu nhập của Việt Nam trong điều kiện Việt Nam là thành viên WTO

ðiều chỉnh thuế thu nhập là một trong những nội dung quan trọng của ñiều chỉnh hệ thống chính sách thuế. Quá trình ñiềuchỉnh thuế thu nhập theo cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam tuy ñã ñạt những thành công bước ñầu nhưng vẫn cần tiếp tục ñiều chỉnh. Vì vậy, việc ñiều chỉnh thuế thu nhập của Việt Nam trong ñiều kiện Việt Nam là thành viên WTO là có tính thời sự, cấp thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC