Đề tài Điều khiển động cơ 1 chiều dùng 8051

Trong caù c ngaønh coâng nghieäp saû n xuaát vaø ñôøisoáng, coâng taù c ñieàu khieån vaän haø nh hieäu quaû caùc thieát bò nhaè m taêng khaû naêng saû n xuaát, taêng chaát löôïng, ñoàng thôøi tieát kie äm ñöôï c chi phí saûn xuaát cuõng nhö moïi chi phí chovieäc truø ng tu baû o döôõng thieát bò saûn xuaát giöõ moät vò trí quan troïng. Ñieàu khieån maùy ñieän laø moät lónh vöï c nghieâ n cöùu öùng duïng caù c thieát bò, khí cuï vaø sô ñoà ñieàu khieån ñeå phuïc vuï caù c nhu caà u thay ñoåi caù c ñaïi löôïng cuû a chuyeå n ñoäng nhö moâ men, toá c ñoä hay ñieàu khieån vò trí tuyø theo caùc yeâ u caàu phaùt sinh cuûa moãi loaïi hình saû n xuaát. Ñoäng cô moät chieàu ñöôïc söû duïng töø laâu trongcaùc heä truyeàn ñoä ng coù ñieàu khieån toá c ñoä yeâ u caà u daûi ñieàu chænh lôùn, ñoä oån ñònh toá c ñoä cao vaø caù c heä thöôø ng xuyeân hoaït ñoäng ôû cheá ñoä khôûi ñoäng, haõ m vaø ñaûo chieàu. Nhôøcoù ñaëc tính ñieàu chænh toác ñoä toát neân ñöôïc söû duïng raát phoå bieá n trong coâng nghieäp. Moä tsoá öùng duï ng quan troïng cuû a ñoäng cô moät chieàu nhö truyeà n ñoä ng cho xe ñieä n, maù y coâng cuï, maùy naâng vaän chuyeån, maùy caùn, maùy nghieàn, .v.v Truyeàn ñoäng ñieän toá c ñoä chieá m phaàn lôùn caù cöùng duïng cuû a ñieàu khieån ñaïi löôïng chuyeån ñoä ng. Trong caùc loaïi ñieàu khieån nhö vaä y thöôøng goàm coù caùc ñoäng cô chaáp haø nh, caùc boä bieá n ñoåi ñieän töû coâng suaát vaø caùc heä thoá ng ñieàu khieån soá. Ñöông nhieân phaûi coù caù c boä loïc nguoàn ñaà u vaøo ñaït tieâuchuaå n loïc nhieãu ñieän töø. Ñeå thay ñoåi toác ñoä , caù c ñoäng cô xoay chieà u ñoøi hoûi phaûi thay ñoåi bieân ñoä ñieä n aùp vaø taàn soá trong khi ñoä ng cô moät chieàu thì chæcaà n thay ñoåi moãi ñieän aùp moät chieàu thì boä chuyeån maï ch cô khí cuû a ñoä ng cô moät chieà u laøm thay ñoåi taàn soá theo. Caù c ñoä ng cô xoay chieàu haà u heát khoâng coù choåi than, chi phí ban ñaàu vaø chi phí baûo döôõng thaáp hôn cuû a ñoäng cô moät chieàu. Tuøy vaøo caù c öùng duï ng maø vieä c choï n löï a loaïi ñoäng cô naø o ñöôïc söû duï ng phuï thuoäc vaøo khaùch haøng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC