Đề tài Điều kiện và khả năng huy động vốn trên Thị trường chứng khoán của doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán Việt Nam mới ra đời đầu năm 2000. Thuật ngữ “Thị trường chứng khoán” còn khá mới mẻ đối với công chúng Việt Nam. Trong khi đó ở nhiều nước trên thế giới, thị trường chứng khoán đã phát triển rất sôi động. Vai trò quan trọng nhất của TTCK là huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế. Trong nền kinh tế hiện đại, TTCK trở thành một kênh huy động vốn chủ yếu đối với các doanh nghiệp. TTCK ỏ Việt nam quy mô còn nhỏ bé nhưng đã bước đầu xây dựng được một hệ thống tương đối hoàn chỉnh. Đã có nhiều doanh nghiệp thực hiện việc huy động vốn qua kênh này. Đề án này nghiên cứu về điều kiện và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp trên TTCK trên góc độ vĩ mô. Tập trung trình bày về các cơ sở lý luận về TTCK và cách thức huy động vốn cũng như điều kiện và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp qua kênh quan trọng này Đề tài gồm 3 phần Phần I. Cơ sở lý luận về chứng khoán và TTCK Phần II. Điều kiện và khả năng huy động vốn trên TTCK của doanh nghiệp Phần II. Thực trạng và giải pháp phát triển TTCK đáp ứng nhu cầu huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC