Đề tài Định mức kỹ thuật lao động là cơ sở của tổ chức lao động khoa học

Trong quá tiến hóa của xã hội loài người, lao động là yếu tố giúp cho con người tạo sự tiến hóa xa so với các loài động vật cao cấp khác. Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu về đời sống của mình, là điều kiện tất yếu để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Xã hội ngày càng phát triển thì quá trình lao động càng được nâng cao cả về mằt vầt chất và mặt xã hội. Các doanh nghiệp ngày càng sử dụng nhiều biện pháp để nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện tình hình sản xuất, nhưng bên cạnh đó vẫn đảm bảo được sức khỏe cho người lao động, và tái sản xuất sức lao động. Một trong những biện pháp đó là việc nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các định mức lao động trong sản xuất tại từng doanh nghiệp, quan trọng đó là định mức kỹ thuật lao động. Do đó, nghiên cứu về định mức kỹ thuật lao động trong doanh nghiệp là điều rất quan trọng. Vì vậy, chúng em chọn đề tài: “Định mức kỹ thuật lao động - Cơ sở của tổ chức lao động khoa học”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC