Đề tài Đo lường sự hài lòng của nhân viên

Xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa làm cho hoạt ñộng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng khốc liệt. Muốn ñứng vững và phát triển trên thịtrường thì ñòi hỏi các doanh nghiệp phải tạo cho mình những lợi thếmạnh riêng ñể tạo lợi thế cạnh tranh và khẳng ñịnh vị thế của mình trên thị trường. Những thay ñổi trong thếgiới kinh doanh ñã chứng minh rằng lợi thếduy nhất và lâu dài nhất ñó là con người. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổphần Dệt may 29/3, thông qua việc tìm hiểu vềhoạt ñộng cũng như những chính sách của Công ty, em nhận thấy rằng hiện tại Công ty ñang rất chú trọng trong việc thu hút cũng nhưduy trì một lực lượng lao ñộng có chất lượng cao. Xuất phát từnhận thức này, em chọn ñề tài: “ðO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3” với mong muốn ñưa ra ñược một sốý kiến ñánh giá về mức ñộhài lòng của công nhân Công ty, từ ñó giúp nâng cao hiệu quảtrong hoạt ñộng quản trịnhân sựcủa Công ty. ðềtài gồm có 3 phần: Phần 1: Cơsởlý luận Phần 2: Phân tích tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty cổphần Dệt may 29/3 Phần 3: ðo lường mức ñộhài lòng của công nhân Công ty cổphần Dệt may 29/3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC