Đề tài Độ nhảy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt: Bằng chứng tại các công ty Việt Nam

Trong bài nghiên cứu này, nhóm tiến hành tìm hiểu và trả lời các câu hỏi sau: thứ nhất, lý do nắm giữ tiền mặt của các công ty là gì; thứ hai, việc nắm giữ tiền mặt có ảnh hƣởng tới dòng tiền của công ty hay không; thứ ba, nếu có ảnh hƣởng thì mức độ và chiều hƣớng ra sao; thứ tƣ, lý thuyết về độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt có đúng cho trƣờng hợp các công ty Việt Nam hay không. Ngoài ra nhóm còn xem xét sự khác nhau trong độ nhạy cảm dòng tiền của tiền mặt của các công ty bị ràng buộc và không bị ràng buộc tài chính. Kết quả thu đƣợc ở Việt Nam và các bài nghiên cứu trƣớc đây có điểm đồng nhất và khác biệt nhƣ thế nào; nguyên nhân dẫn tới kết quả này là do đâu. Do có các kết quả khác nhau trong các bài nghiên cứu trƣớc giữa hai mô hình bình phƣơng nhỏ nhất (OLS) và mô hình moment tổng quát bậc 4 (GMM4), nên nhóm đã thực hiện hồi quy theo cả hai mô hình, để xem xét đối với trƣờng hợp ở Việt Nam thì có sự khác biệt đó không. Bài nghiên cứu này lại một lần nữa khẳng định mối liên hệ giữa việc nắm giữ tiền mặt và dòng tiền của công ty. Qua bài nghiên cứu, chúng ta có thể đánh giá đƣợc các doanh nghiệp Việt Nam có đang có chính sách nắm giữ tiền mặt thật sự hiệu quả hay không và ảnh hƣởng của việc nắm giữ tiền mặt tới giá trị doanh nghiệp nhƣ thế nào?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC