Đề tài Độc quyền và sự thất bại thị trường trong ngành điện

Đặc điểm ngành điện: Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn (xây dựng nhà máy thủy điện, nhiệt điện ) Phải lắp đặt hệ thống đường dây tải điện xuyên suốt đến những nơi tiêu thụ Không phải nhà đầu tư nào cũng có thể đầu tư vào lĩnh vực này. Độc quyền nhà nước trong ngành điện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC