Đề tài Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học

Platôn(428 – 348 tr.CN): Tâm lí là cái có trước, còn thực tại mà con người sống trong đó là cái có sau. Tinh thần, tư tưởng, TL tồn tại không phụ thuộc vào con người và sự vật xung quanh; linh hồn là “bất tử”; ”thế giới ý niệm” là nguồn gốc của vạn vật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC