Đề tài Dự báo lưu lượng cho một số dịch vụ trong mạng B-ISDN

Xu hướng của người sử dụng trong mạng viễn thông hiện nay là kết hợp nhiều loại dịch vụ vào trong một mạng hợp nhất băng rộng, do đó mạng số tích hợp đa dịch vụ băng rộng B-ISDN sẽ là mạng viễn thông trong tương lai. Trong đó vấn đề dự báo lưu lượng luôn là vấn đề hết sức quan trọng bởi vì mạng B-ISDN phục vụ rất nhiều loại dịch vụ khác nhau. Với mong muốn đi sâu nghiên cứu về lưu lượng mạng B-ISDN nhóm chủ trì đã nghiên cứu đề tài: ” Dự báo lưu lượng cho một số dịch vụ trong mạng B-ISDN”. Mục đích của đề tài là đưa ra được những dự báo cho các dịch vụ lớp A và lớp B và làm cơ sở để nghiên cứu dự báo cho các dịch vụ lớp khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC