Đề tài Dùng phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động tổng doanh thu của công ty TNHH thiết bị giặt là công nghiệp và dự báo năm 2004

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế ngày càng phát triển và mở rộng. Sự thông thương giao dịch giữa các nước cũng như các vùng trong một quốc gia ngày càng được mở rộng. Điều đó sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức mới cho các nước đang phát triển. Muốn phát triển kinh tế phải mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài cũng như trong nước, nắm bắt được những cơ hội, phát huy lợi thế, tìm ra hướng đi phù hợp và hạn chế được những khó khăn do xu thế toàn cầu hoá tạo ra. ViÖt Nam lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, víi d©n sè h¬n 70 triÖu. Thu nhËp cña ng­êi d©n ngµy cµng cao. T¹o ra møc sèng ngµy mét khÊm kh¸ h¬n, v× thÕ nhu cÇu vÒ sinh ho¹t, ch¨m sãc, b¶o hiÓm y tÕ cµng ph¸t triÓn m¹nh. §iÒu ®ã dÉn ®Õn nhu cÇu tiªu thô vÒ c¸c mÆt hµng phôc vô ®êi sèng nh­ m¸y giÆt, m¸y sÊy ®­îc dïng trong sinh ho¹t gia ®×nh ngµy cµng cao. §Çu t­ vµo ngµnh bu«n b¸n c¸c thiÕt bÞ phôc vô gia ®×nh sÏ t¹o ra nh÷ng c¬ héi th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sù ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ, ®• chiÕm mét tû träng lín. §øng tr­íc nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ®èi víi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cho nªn em chän ®Ò tµi: " Dùng phương pháp dãy số thời gian để phân tích sự biến động tổng doanh thu của công ty TNHH THIẾT BỊ GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP và dự báo năm 2004"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY