Đề tài Ghi nhận doanh thu và kế toán dự phòng phải thu khó đòi trong doanh nghiệp

Ngày nay các thông tin kế toán có vai trò ngày càng quan trọng. Những nhà đầu tư, những nhà quản lý, nhà kinh tế, chủ ngân hàng, và những người quản lý nhà nước đều dựa vào các thông tin kế toán để đưa ra các quyết định đúng đắn và định hướng cho việc hoạt động kinh doanh cũng như nền kinh tế. Chính vì vậy có rất nhiều công trình, các đề tài nghiên cứu về mặt lý luận cũng như thực tiễn trong lĩnh vực kế toán nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh nghiệp hiện nay. Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới với nhiều bước chuyển biến đáng kể. Đặc biệt là ngày càng có nhiều doanh nghiệp được lập ra trong quá trình hoạt động kinh doanh ghi nhận doanh thu là vấn đề hết sức quan trọng. Trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt các nguy cơ khác nhau. Một trong những nguy cơ gặp phải đó là vấn đề không thu hồi được các khoản phải thu (Phải thu các khoản cho vay, phải thu của khách hàng). Nếu doanh nghiệp không dự kiến được các khoản tổn thất từ các khoản không Thu được các khoản phải thu này cũng như không chuẩn bị nguồn bù đắp thiệt hại thì sẽ rất khó khăn và lúng túng trong hoạt động của mình chính vì vậyđặt ra yêu cầu kế toán dự phòng phải thu khó đòi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC