Đề tài Ghi nhận doanh thu và lập dự phòng phải thu khó đòi

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới với nhiều bước chuyển biến đáng kể. Nền kinh tế hiện nay hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp thành lập ngày càng nhiều, thường có mối quan hệ kinh tế với nhiều đối tượng. Các đối tượng này quan tâm đến tình hình tài chính, khả năng sinh lời và khả năng phát triển của doanh nghiệp . Trên cơ sở đó họ có thể quyết định được có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không, có nên bán hàng cho doanh nghiệp không hoặc có nên cho doanh nghiệp vay hay không .Cũng như các cơ quan nhà nước, cơ quan thuế, tái chính, kiểm toán cũng cần phải có những tài liệu đáng tin cậy về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tất cả những câu hỏi đặt ra chỉ có thể trả lời được khi họ biết được thực trạng về tình hình tài chính của doanh nghiệp như thế nào . Mặc khác, trong nền kinh tế thị trường điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp,nguy cơ mà các doanh nghiệp gặp phải là khoản phải thu không thu hồi được gây ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp,nếu doanh nghiệp không dự đoán được các khoản tổn thất từ các khoản phải thu này cũng như không chuẩn bị nguồn bù đắp thiệt hại thì sẽ rất khó khăn và lúng túng trong hoạt động của doanh nghiệp .Vậy Làm thế nào đế khắc phục, bù đắp được những tổn thất sẽ xảy ra .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC