Đề tàI gia đình trong văn học Việt Nam sau 1975

Đề tài gia đình là một đề tài lớn trong văn học Việt Nam hiện đại. Từ những năm ba m-ơi của thế kỷ XX, các nhà văn Tự lực văn đoànđã khai thác rất thành công đề tài này. Những tác phẩm hay nhất, có nhiều đóng góp nhất cho nền văn học n-ớc nhà của Tự lực văn đoàn là những tác phẩm đấu tranh giải phóng cá nhân, đấu tranh cho tự do hôn nhân, cho quyền sống của ng-ời phụ nữ chống lại sự ràng buộc khắt khe của lễ giáo phong kiến trong đại gia đình phong kiến. Sau Cách mạng tháng Tám, đất n-ớc ta phải trải qua 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. Lúc này vận mệnh đất n-ớc đ-ợc đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam (trong đó có văn học nghệ thuật) là phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc, cổ vũ chiến đấu. Các nhà văn trở thành ng-ời chiến sĩ, chuốt nhọn vũ khí văn ch-ơng để phục vụ cho cách mạng. Họ không ngần ngại làm anh “tuyên truyền viên nhãi nhép”, hoà mình vào cuộc sống công- nông-binh, ca ngợi nhân dân, ca ngợi anh bộ đội, ca ngợi những chiến công vang dội của dân tộc. Đề tài hôn nhân- gia đình không thích hợp trong thời chiến nên đ-ợc gác lại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC