Đề tài Giai cấp và vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam

Trong xã hội nước ta hiện nay có tồn tại nhiều thành phần giai cấp.Đó là giai cấp công nhân,nông dân,trí thức và các tầng lớp tư sản.Các tầng lớp này có điều kiện phát triển trong nền kinh tế thị trường.Tuy nhiên có những mâu thuẫn về lợi ích giữa những người lao động làm thuê với tầng lớp tư sản và có mâu thuẫn giữa sự phát triển theo con đường XHCN.Với khuynh hướng tự phát của thành phần kinh tế tư bản tư nhân.Trong nền kinh tế nhiều thành phần thì tầng lớp tư sản có vai trò tích cực trong sự phát triển kinh tế có khả năng tham gia tích cực vào trong sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước.Quan hệ giữa giai cấp công nhân nhân dân lao động và tầng lớp tư sản là quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh.Đấu tranh với những khuynh hướng tiêu cực của tầng lớp tư sản,cũng để thực hiện hợp tác,đoàn kết xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh công bằng văn minh.Do đó trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa phải nắm những quan điểm giai cấp của chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh. Để từ đó phát huy mọi thế mạnh của các giai cấp trong xã hội để xây dựng đất nươc giàu mạnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC