Đề tài Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng tin học trong xử lý chứng từ kế toán tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm

(Bản scan) Chương 1: Lý luận cơ bản về xử lý chứng từ kế toán và việc áp dụng Tin học trong xử lý chứng từ tại NHTM Chương 2: Thực trạng việc áp dụng Tin học trong xử lý chứng từ kế toán tại ngân hàng Công Thương hoàn kiếm Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng Tin học trong xử lý chứng từ tại ngân hàng công thương Hoàn kiếm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC