Đề tài Giải pháp marketing thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty công nghệ phẩm Minh Quân

Đề tài ngoài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương 1: Nội dung cơ bản của Marketing ứng dụng trong hoạt động kinh doanh và giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Công nghệ phẩm Minh Quân. Chương 2: Kết quả kinh doanh và thực trạng hoạt động Marketing của Công ty TNHH Công nghệ phẩm Minh Quân năm 2002-2005. Chương 3: Các giải pháp Marketing thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2006-2010.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC