Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường ngoại thương ở Việt Nam

Nền kinh tế thị trường ở nước ta đã hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển nền kinh tế hàng hoá. Từ những năm 1986 trở về trước nước ta vẫn phát triển hàng hoá và lưu thông hàng hoá, nhưng quản lý hàng hoá này theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, không theo cơ chế thị trường. Cơ chế này chỉ thích hợp khi đất nước đang còn chiến tranh, nhưng chuyển sang thời kỳ xây dựng kinh tế trong điều kiện một nước kém phát triển, nông nghiệp lạc hậu, thì cơ chế quản lý này đã kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã quyết định xoá bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp và chuyển sang quản lý nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Trong thời kỳ thực hiện cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, quan hệ hợp tác, giao lưu buôn bán giữa nước ta với các nước bị hạn chế, Nhà nước chỉ cho một số doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh xuất nhập khẩu. Từ khi thực hiện chính sách đổi mới kinh tế, chính sách mở cửa, quan hệ hợp tác quốc tế giữa nước ta với các nước ngày càng phát triển phù hợp với xu thế phát triển của thời đại là hội nhập khu vực và thế giới. Việc thực hiện mở rộng và phát triển thị trường có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc phát triển kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. Cùng với việc phát triển thị trường nói chung thì việc phát triển thị trường ngoại thương có vai trò rất quan trọng nó kích thích sự phát triển của thị trường trong nước, nó cung ứng các tư liệu để thực hiện việc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hàng hoá tiêu dùng mà trong nước chưa sản xuất hoặc sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường, thu hút vốn nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất và đảm bảo thăng bằng cán cân thanh toán thương mại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC