Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Việt Nam hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế cũng đã hơn 10 năm . Chúng ta đã từng bước hội nhập trên cả 3 phương diện : đơn phương , song phương và đa phương . Chúng ta đang ngày càng tham gia sâu vào các thể chế kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt, vừa qua với việc gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo cho các doanh nghiệp nhiều thuận lợi để phát triển thị trường , huy động vốn từ nước ngoài để phát triển công nghệ , phát triển sản phẩm . Bên cạnh thuận lợi các doanh nghiệp của ta cũng gặp không ít khó khăn mà khó khăn lớn nhất là cạnh tranh trong điều kiện không cân sức . Tham gia vào nền kinh tế thế giới các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải canh tranh với các công ty tập đoàn kinh tế hàng đầu với tiềm lực tài chính lớn và công nghệ hiện đại Đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam phải khẩn trương tạo thế và lực , nâng cao năng lực cạnh tranh của mình khẳng định đẳng cấp của doanh nghiệp mình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế . Nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành điều kiện tiên quyết sống còn đối với mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đòi hỏi các doanh nghiệp và nhà nước phải có những giải pháp, chính sách đúng đăn kịp thời.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC