Đề tài Giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong chiến lược marketing của P/S

Lý do chọn đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của văn hoá tới các quyết định Marketing của thuốc đánh răng nhẵn hiệu P/S vì đây là một vấn đề rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động trên thị trường luôn phải chịu sự tác động của nhiều yếu tố bao gồm các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô và các yếu tố thuộc môi trường vi mô. Trong các yếu tố của môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới các quyết định Marketing của doanh nghiệp có yếu tố văn hoá. Văn hoá tồn tại ở khắp mọi nơi, văn hoá hiện hữu ở mọi vấn đề nhưng nó lại thật khó để nhận ra và hiểu thấu đáo. Văn hoá thường xuyên có ảnh hưởng tới các quyết định Marketing của doanh nghiệp bởi vì các nhân tố thuộc văn hoá được đánh giá là có ảnh hưởng sâu rộng tới hành vi của người tiêu dùng. Chính văn hoá là lực lượng cơ bản đầu tiên biến nhu cầu của con người thành mong muốn- điều mà cả người tiêu dùng và doanh nghiệp đều cố gắng thoả mãn. Cho dù hầu hết những nhà quản trị theo khuynh hướng marketing đều hiểu được tầm quan trọng của văn hoá, đều biết rằng văn hoá là cội nguồn của hành vi tiêu dùng nhưng văn hoá lại là yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà quản trị. Các nhà quản lý không thể điều khiển hay điều chỉnh văn hoá nhằm tác động vào khách hàng như họ mong muốn. Chính vì thế mà nhiệm vụ của các nhà làm Marketing là nghiên cứu các yếu tố cấu thành văn hoá, nghiên cứu sự tác động của văn hoá tới các quyết định mua của người người tiêu dùng để từ đó tìm cách vận dụng nó nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Như vậy có thể thấy văn hoá có ảnh hưởng rất mạnh tới các quyết định Marketing của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC