Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản

Công trình gồm 77 trang từ lời mở đầu cho tới phần kết luận, được kết cấu thành 3 chương, bao gồm: Chương 1: Tổng quan về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam và thị trường nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của Nhật Bản. Chương này giới thiệu tổng quan về năng lực xuất khẩu (NLXK) của doanh nghiệp với những chỉ tiêu đánh giá cụ thể như năng lực tài chính của doanh nghiệp; trình độ cán bộ làm công tác xuất khẩu của doanh nghiệp; khả năng áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ của doanh nghiệp; kinh nghiệm kinh doanh xuất khẩu; hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và lựa chọn thị trường mục tiêu; năng lực quản lý và điều hành, tổ chức xuất khẩu; Đồng thời, chương này cũng trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến NLXK của doanh nghiệp, các vấn đề cơ bản về thị trường Nhật Bản và hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản (NLTS) của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, những đặc điểm cơ bản về kinh tế kỹ thuật và các chế định pháp lý của thị trường Nhật Bản mà các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường này. Chương 2: Thực trạng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn dựa theo các nội dung, tiêu chí ở chương 1, đề tài đã đánh giá thực trạng NLXK của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để làm căn cứ đưa ra các giải pháp ở chương 3. Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới. Nội dung chương này đề cập đến triển vọng xuất khẩu hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM, từ đó đưa ra kiến nghị của nhóm nghiên cứu liên quan đến đề tài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC