Đề tài Giải pháp phân tán phát triển các mạng viễn thông

Sựphát triển của các mạng viễn thông luôn gắn liền với sựphát triển của công nghệ điện tử- tin học- viễn thông. Khi công nghệ điện tử-tin học - viễn thông đạt đến một trình độnào đó sẽlàm xuất hiện các công nghệviễn thông mới và thậm chí cảmột thế hệmạng mới cao hơn thếhệcũ. Mặt khác, khi thếhệmạng mới ra đời sẽlà động lực thúc đẩy các công nghệ điện tử- tin học - viễn thông tiếp tục phát triển và hoàn thiện. Qua trình đó cứlặp đi lặp lại làm cho công nghệ điện tử- tin học - viễn thông và mạng viễn thông ngày càng phát triển và hiện đại. Khi công nghệviễn thông và tin học phát triển đến trình độcao, chúng luôn luôn tác động và hỗtrợcho nhau cùng phát triển. Quá trình này dẫn đến sựhội tụcủa công nghệviễn thông và tin học, tạo nên một mạng truyền thông thống nhất đáp ứng mọi nhu cầu dịch vụ đa dạng, phong phú của xã hội. Mạng NGN, mà giai đoạn tiếp theo của nó là mạng BCN, là một xu hướng hội tụcủa các dịch vụthoại, dữliệu, truyền thanh và truyền hình, hội tụcủa các mạng thoại và dữ liệu, giữa cố định và di động, giữa truyền tải và tính toán, và nó đang được triển khai trên nhiều nước trên thếgiới. Đó chính là giải pháp tổchức mạng tích hợp các mạng viễn thông. Khi công nghệtruyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng -WDM (Wavelength Division Multilexing), mà giai đoạn tiếp theo của nó là ghép kênh quang theo bước sóng mật độcao - DWDM (Dense Wavelength Division Multilexing), cùng với công nghệ chuyển mạch quang, đặc biệt là chuyển mạch quang tự động, ra đời với những ưu điểm vượt trội vềchất lượng truyền dẫn cao, đặc biệt là băng thông rộng/tốc độlớn (tới hàng ngàn Terabit) đã là một cuộc các mạng không chỉtrong công nghệtruyền dẫn mà còn cảgiải pháp phát triển mạng viễn thông. Với sựra đời của các công nghệnày đã tạo ra khảnăng tổchức mạng trởnên đơn giản, tính trong suốt và tính hiệu quảkinh tếcao, mà chất lượng dịch vụcũng cao hơn nhiều so với giải pháp tích hợp các dịch vụcũng như tích hợp các mạng viễn thông. Đó là giải pháp tổchức truyền dẫn các dịch vụtrên các kênh quang khác nhau, ví dụnhưthoại, dữ liệu, truyền thanh và truyền hình, giữa truyền tải và tính toán, , thậm chí giữa các mạng, các thếhệmạng trên các bước sóng khác nhau, nhưPDH, SDH, PSTN, NGN, mạng truyền sốliệu, mạng truyền thanh, truyền hình, . cũng nhưcác mạng thuê riêng một cách độc lập trên các bước sóng quang khác nhau. Giải pháp tổchức mạng nhưvậy gọi là “Giải pháp phân tán” phát triển các mạng viễn thông

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC