Đề tài Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Sự cần thiết phải hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Song song với quá trình phát triển nền kinh tế đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày càng hoàn thiện và phát triển, đóng vai trò “ Trung ương thần kinh “ của toàn bộ nền kinh tế. Trong hơn 10 năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã được đổi mới toàn diện, từ nội dung hoạt động, cơ cấu tổ chức cho đến hệ thống pháp luật, đã và đang phục vụ đắc lực cho việc ổn định nền kinh tế vĩ mô và phát triển đất nước. Về cơ bản, một hệ thống ngân hàng hai cấp đã được thiết lập, các nguyên tắc nền tảng về hoạt động ngân hàng – tiền tệ trong nền kinh tế thị trường đã được quán triệt. Tuy nhiên, các hoạt động của một ngân hàng hiện đại ở nước ta vẫn là mới mẻ, đặc biệt là hoạt động bảo lãnh ngân hàng. Trong khi dó, xu hướng toàn cầu hoá và mở cửa nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, môi trường tài chính - tiền tệ còn nhiều bất ổn, cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng phát triển và đổi mới theo hướng hoàn thiện các nghiệp vụ sẵn có, tiếp cận và ứng dụng các dịch vụ mới. Bảo lãnh ngân hàng là một nghiệp vụ được các ngân hàng thương mại Việt Nam thực hiện trong những năm gần đây, nó đã góp phần đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng, thoả mãn nhu cầu của doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro trong giao dịch hợp đồng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động quan hệ kinh tế – thương mại. Tuy nhiên, sự phát triển và khởi sắc của nghiệp vụ bảo lãnh trong thời gian qua vẫn chưa thực sự tương xứng với vai trò và tiềm năng của nó đối với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Mặt khác, do đây là nghiệp vụ còn mới mẻ nên trong quá trình thực hiện xuất hiện rất nhiều vướng mắc và gây nhiều tổn thất cho ngân hàng. Nhận thức được vấn đề trên, sau một thời gian thực tập tại NHNo&PTNT Hà Nội tôi quyết định lựa chọn đề tài : “Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại NHNo&PTNT Hà Nội “. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. Các nghiệp vụ của một ngân hàng thương mại đa dạng và phong phú, song do thời gian và thể lượng kiến thức còn hạn hẹp nên đề tài chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu nghiệp vụ bảo lãnh tại NHNo&PTNT Hà Nội. 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Việc nghiên cứu đề tài nhằm sáng tỏ các mục tiêu sau : Làm sáng tỏ cơ sở lý luận, nội dung và những vấn dề có liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tại NHNo&PTNT Hà Nội, từ đó đưa ra những mặt đạt được và còn những tồn tại, nguyên nhân của những tòn tại đó. Đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại NHNo&PTNT Hà Nội. 4. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và những lý luận, chính sách marketing, quản trị trong ngân hàng để rút ra kết luận, những đề xuất chủ yếu. 5. Nội dung nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm 3 chương : Chương I – Nghiệp vụ bảo lãnh của NHTM – Lý luận chung. Chương II – Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại NHNo&PTNT Hà Nội. Chương III – Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại NHNo&PTNT Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC