Đề tài Giải pháp phát triển trung tâm tài chính TP HCM trong giai đoạn hiện nay

TTTC “là 1 thành phố hay 1 khu vực của thành phố, tập trung mạng lưới họat ñộng của các ñịnh chế tài chính và thị trường tài chính trong việc cung cấp ña dạng các dịch vụ tài chính”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC