Đề tài Giải pháp phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay

1. Lý do chọn chủ đề tiểu luận Phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay có vị trí chiến l¬ược rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay, được Nghị quyết TW4 (khóa XII) xác định là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chính từ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên trong tình hình hiện nay nên tôi chọn chủ đề: Giải pháp phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay. làm chủ đề tiểu luận của mình. 2. Giới hạn của tiểu luận * Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những giải pháp cơ bản phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng các cấp trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. * Phạm vi nghiên cứu Tiểu luận nghiên cứu vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thực trạng sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp cơ bản phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC