Đề tài Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nền kinh tế quốc dân là một vấn đề có tính quy luật chung của những nước nông nghiệp, mà trong đó, khu công nghiệp (KCN) giữ một vị trí quan trọng. Xây dựng KCN chính là thực hiện ý tưởng " đi tắt, đón đầu" trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Điểm mạnh của KCN chính là thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhận thức được điều đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của đảng đã đề ra nhiệm vụ: "Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, áp dụng các hình thức thu hút đầu tư đa dạng, hấp dẫn để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho phát triển" [., tr.] Quảng Nam là tỉnh có lợi thế về vị trí địa lý và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung, rất thuận lợi để phát triển các KCN. Thời gian qua cùng với sự phát triển của các KCN cả nước, các KCN tỉnh Quảng Nam đã ra đời và trở thành một trong những địa điểm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực lớn cho quá trình tiếp thu khoa học công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến từ bên ngoài, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống kinh tế và tri thức cho người dân Quảng Nam, nhờ đó thúc đẩy quá trình CNH, HĐH đất nước và chủ động hội nhập kinh tế với nước ngoài. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên việc thu hút số dự án, lượng vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh chưa được nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Chính vì vậy, làm thế nào để thu hút được nhiều vốn đầu tư vào các KCN ở tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến là một nhiệm vụ cần thiết, cấp bách. Xuất phát từ yêu cầu đó, tôi chọn đề tài “Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam" làm đề tài luận văn thạc sỹ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC